Startsida

Välkommen!

Radhusområdet Hersby Gärde ligger på ömse sidor om Kämpavägen innanför Ekholmsnäsvägen som löper längs Lidingö kyrkogård.

Flygfoto

Området som uppfördes i slutet av 1940-talet har varit mycket populärt alltsedan tillkomsten. Att området är eftertraktat även i dag avspeglar sig tydligt genom människors intresse att förvärva ett hus inom området. En stor generationsväxling har skett under de senaste åren.

Området tillhör Lidingö stads ”kulturhistoriska miljöer” enligt kommunens översiktsplan, daterad maj 2002. Radhusområdet är av hög kvalitet och utgör en del av Lidingös kulturarv som måste hanteras varsamt.

Kämpavägens Samfällighetsförening bildades år 2004 och ersatte då Kämpavägens Ekonomiska Förening. Samfällighetsföreningen har en styrelse, som handhar föreningens gemensamma anläggningar, som bl.a. utgörs av vatten- och avloppsledningar, en tvättstuga samt takskyddsanordningar. Samfällighetsföreningen har en årlig stämma som beslutar om verksamheten.